Uzašašće Gospodina našega Isusa Krista

svibnja 30 2019 Miriam

30. svibnja 2019.

Ulazna pjesma
Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus kao što ste ga vidjeli da odlazi u nebo, isto će tako doći, aleluja.   (Dj 1, 11)

Zborna molitva
Svemogući Bože, obdari nas svetom radošću i zahvalom: Kristovo uzašašće i naše je uzdignuće, jer smo u nadi svi pozvani u slavu, kamo je pred nama ušao Krist, naša Glava. Koji.

Darovna molitva
Prinosimo ti, Gospodine, ovu žrtvu o časnom uzašašću tvoga Sina. Podaj, molimo te, da se po ovoj svetoj razmjeni darova i mi vinemo put nebesa. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta, aleluja! (Mt 28, 20)

Popričesna molitva
Svemogući vječni Bože, ti nam već ovdje na zemlji daješ udjela u nebeskom slavlju. Upravi, molimo te, kršćanska srca k nebu, gdje Krist kao prvi čovjek sjedi tebi s desna. Koji.

Prvo čitanje   Dj 1, 1-11

Početak Djela apostolskih
Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome. Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem. I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju obećanje Očevo »koje čuste od mene: Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim«. Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?« On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.« Kada to reče, bî uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 47, 2-3.6-9

Pripjev: Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje!

Narodi svi, plješćite rukama,
kličite Bogu glasom radosnim.
Jer Gospodin je to – svevišnji, strašan,
kralj velik nad zemljom svom.

Uzlazi Bog uz klicanje,
Gospodin uza zvuke trublje.
Pjevajte Bogu, pjevajte,
pjevajte kralju našemu, pjevajte!

Jer on je kralj nad zemljom svom,
pjevajte Bogu, pjevači vrsni!
Bog kraljuje nad narodima,
stoluje Bog na svetom prijestolju.

Drugo čitanje Heb 9, 24-28; 10,19-23

Čitanje Poslanice Hebrejima
Krist ne uđe u rukotvorenu svetinju, protulik one istinske, nego u samo nebo: da se sada pojavi pred licem Božjim za nas. Ne da mnogo puta prinosi samoga sebe kao što veliki svećenik svake godine ulazi u svetinju s tuđom krvlju; inače bi bilo trebalo da trpi mnogo puta od postanka svijeta. No sada se pojavio, jednom na svršetku vjekova, da grijeh dokine žrtvom svojom. I kao što je ljudima jednom umrijeti, a potom na sud, tako i Krist: jednom se prinese da grijehe mnogih ponese, a drugi će se put – bez obzira na grijeh – ukazati onima koji ga iščekuju sebi na spasenje. Imamo dakle, braćo, slobodan ulaz u svetinju po krvi Isusovoj – put nov i živ što nam ga on otvori kroz zavjesu, to jest svoje tijelo; imamo i velikog svećenika nad kućom Božjom. Pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom. Čuvajmo nepokolebljivu vjeru nade jer je vjeran onaj koji dade obećanje. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja   Mt 28, 19a.20b
Pođite i učinite mojim učenicima sve narode, govori Gospodin; ja sam s vamau sve dane – do svršetka svijeta.

Evanđelje   Lk 24, 46-53
Dok ih blagoslivljaše, uznesen bî na nebo.

Svršetak svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ovako je pisano: ’Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ Vi ste tomu svjedoci. I evo, ja šaljem na vas obećanje Oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u silu odozgor.« Zatim ih izvede do Betanije, podiže ruke pa ih blagoslovi. I dok ih blagoslivljaše, rasta se od njih i uznesen bî na nebo. Oni mu se ničice poklone pa se s velikom radosti vrate u Jeruzalem te sve vrijeme u Hramu blagoslivljahu Boga. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje 

Fra Josip Serđo Ćavar

Uzet, ali zauvijek s nama

Evanđelja, iako su nikada do kraja ispričane priče, imaju svoje svršetke. Jedno od njih danas slušamo. Učenici zajedno s Uskrslim odlaze u Betaniju. Učenici se uz Isusov rastanak i uzašašće ničice poklanjaju. Nije ovo prvi spomen prostiranja u evanđelju. Još na početku isto čine mudraci (usp. Mt 2, 11) dok su pohodili novorođeno dijete. Luk prostiranja dakle natkriljuje čitavo Evanđelje, od rođenja do uzašašća. I taj poklonstveni stav poručuje da je Isus zbilja uzvišeni Bog koji budi čovjekovo strahopoštovanje. Božja snaga i moć nadilazi snagu i moć ljudsku pa preostaje samo pokloniti mu se do zemlje.

Zadatak učenika nije stajati i gledati u nebo (usp. Dj 1, 11) nego ići u svijet i navijestiti vlast i svemoć Uskrsloga. Učeničkom očekivanju ponovne uspostave kraljevstva i njihove radoznalosti glede posljednjih vremena, Isus suprostavlja obećanje Duha kojim će svjedočiti sve do kraja zemlje. Zato trebaju ostati u gradu dok se ne obuku u sliku odozgor. Ta sila će ih učiniti gorljivim i uvjerljivim navjestiteljima evanđelja, radosne vijesti, koja će uskoro odjeknuti diljem čitave zemlje.

Po snazi Duha Svetoga Bog čudesno ostaje sa svojim učenicima i Crkvom kroz čitavu povijest. Po njemu će Krist biti istinski prisutan među vjernicima sve do kraja, do trenutka u kojem ćemo i mi biti uzeti u nebo. Isus je davno obećani Emanuel – Bog s nama i Bog za nas, koji iako je uzašao na nebo ne prestaje biti s nama. Dapače, sada je s nama kao Gospodar vremena i svijeta. Toga uzvišenoga svemoćnog Gospodara otkrivamo u prolaznosti našega vremena i u ljudskoj krhkosti kojoj je povjerena ljubljena Isusova zaručnica, Crkva. Njezin je zadatak otkriti Zaručnika svemu stvorenju i naučiti druge čuvati Isusove zapovijedi. To je i naše poslanje danas. Svjedočenje Uskrsloga ne zaustavlja se samo na riječima, već puno prije na vlastitom primjeru života. I uistinu, nakon Isusova uzašašća i silaska Duha Svetoga, prve su kršćanske zajednice privlačile svojim životom i ljubavlju. Izmolimo stoga ovih dana milost i snagu Duha za novo proljeće Crkve. Molimo da se ostvari zaziv iz današnjega psalma: „Narodi svi plješćite rukama, kličite Bogu glasom radosnim.“ (Ps 47)