Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu A

ruj 26 2020 Miriam

29. rujna 2020.

Ulazna pjesma
Sve što si poslao na nas, sve što si nam učinio, Gospodine, pravedno si učinio. Nismo čuvali naredbe tvoje, ali proslavi ime svoje, Gospodine: postupaj s nama po blagosti svojoj, po velikoj ljubavi svojoj!  (Dn 3, 31.29-30.43.42)

Zborna molitva
Bože, ti svoju svemoć očituješ  najviše praštanjem i milosrđem. Budi nam uvijek milostiv da težimo za obećanim dobrima i uđemo u vječno zajedništvo s tobom. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Milosrdni Bože, nek ti ovaj naš prinos bude drag da nam otvori izvor svakog blagoslova. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Po ovom smo upoznali ljubav: on je za nas položio život svoj, pa smo i mi dužni živote položiti za braću.  (1Iv 3, 16)

Popričesna molitva
Bože, ovim otajstvom naviještamo smrt Go­spo­d­nju. Obnovi nam duh i tijelo da spremno prihva­timo trpljenje s Kristom te budemo njegovi subaštinici u slavi. Koji živi.

Prvo čitanje   Ez 18, 25-28
Ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti, živjet će i neće umrijeti.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela
Ovo govori Gospodin: »Vi velite: ‘Put Gospodnji nije pravedan!’ Čuj, dome Izraelov: Moj put da nije pravedan? Nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde što je počini. A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše činio, pa stane vršiti moje pravo i pravicu, živjet će i neće umrije­ti. Jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela što ih bijaše počinio, živjet će i neće umrijeti.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 25, 4b-9

Pripjev:  Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti!

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj.

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi –
radi dobrote svoje, Gospodine!

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

Drugo čitanje   Fil 2, 1-11
Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo: Ima li u Kristu kakve utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja, ima li kakva zajedništva Duha, ima li kakva srca i samilosti, ispunite me radošću: složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite; nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego – u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe; ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih! Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu: On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe »oplijeni« uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnikâ i podzemnikâ. I svaki će jezik priznati: »Isus Krist jest Gospodin!« – na slavu Boga Oca. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja    Iv 10, 27
Ovce moje slušaju glas moj, govori Gospodin, ja ih poznajem i one idu za mnom.

Evanđelje   Mt 21, 28-32

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeni­čkim i starješinama narodnim: »Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: ‘Sinko, hajde danas na posao u vinograd!’ On odgovori: ‘Neću!’ No poslije se predomisli i ode. Priđe i dru­gomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: ‘Evo me, gospodaru!’ i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu?« Kažu: »Onaj prvi.« Nato će im Isus: »Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Bo­žje! Doista, Ivan dođe k vama putem prave­dnosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Ivan Dugandžić

„Evo me, i ne ode“

Mnogi bi roditelji mogli pričati čitave priče o tome kako se njihova djeca potpuno razlikuju. Jedan sin je vrlo pažljiv i uredan. Ne treba ga nikad dvaput upozoriti da nešto napravi, ali u poslu je prilično površan. Drugi je prava suprotnost. Treba mu sve ponoviti više puta, dok se ne dadne na posao, ali onda će taj posao temeljito uraditi. Želeći se obračunati s „glavarima svećeničkim i starješinama narodnim“ koji mu osporavaju vlast govoriti u Božje ime, Isus koristi sliku o dvama različitim sinovima (Mt 21,23). Otac iz ove prispodobe sam je Bog, slično kao i u prispodobi o izgubljenom i kod kuće ostalom sinu (Lk 15,11-32). Sinovi su narod Izrael i pogani. A narod Izrael ovdje je zastupljen po svojim prvacima, i svećeničkim i narodnim.

Prorok Hošea o izabranom narodu Izraelu govori kao o sinu koga je Jahve iz Egipta dozvao na život u slobodi (Hoš 11,1). A psalmist, govoreći o narodu kao Božjem vinogradu, vapi: „Zakrili što zasadi desnica tvoja, sina kog za se odgoji“  (Ps 80,16). Bog tješi narod svoj u njegovoj nevolji kao što majka tješi sina (Iz 66,13). No Izrael je od tog sinovskog odnosa prema Bogu napravio povlasticu u odnosu na druge narode. Sebe je smatrao jedinim Božjim miljenikom, a sve druge narode je prezirao. U slici ove prispodobe, Izrael je u osobi svojih prvaka na očevo slanje u vinograd odgovorio: „evo me, gospodaru!“ (21,30), ali nije otišao. To je već u Starom zavjetu bila česta tema proročke kritike. Na tragu proroka, i Isus nemilosrdno razotkriva nesklad između riječi i djela u svom narodu.

„Predomisli se i ode“

Nasuprot tom prevrtljivom sinu, koji je iznevjerio svoj početni spremni pristanak, stoji sin koji je doduše odlučno odgovorio „neću“, ali se doskora predomislio i promijenio svoju odluku. Taj sin u ovoj prispodobi utjelovljuje poganske narode koji su za Židove živjeli daleko od Boga, kao slijepci hodili u tami (Iz 42,7). Ali Bog je davno odlučio i njih izvesti na svjetlo (Iz 49,9). Izrael kao da je zaboravio da je Bog po proroku Hošei obećao: „Zamilovat ću Nemilu, Ne-narodu mom reći ću: 'Ti si narod moj' a on će reći:'Bože moj!“ (Hoš 2,25; usp. Rim 9,25sl). Postoje brojna druga mjesta u Starom zavjetu koja jasno govore da je uloga Izraela u Božjim očima trebala biti da bude posrednik spasenja za sve narode. Suprotno tome, Izrael je od svoga izabranja sebično učinio vlastitu povlasticu, smatrajući ga sigurnim spasenjem.

Isus će to pitanje još oštrije postaviti u prispodobi o vinogradarima ubojicama. Uvijek je riječ o vinogradu koji slikovito predstavlja njegovu dragu svojinu, njegov izabrani narod koji je pozvan da donese svoj urod. U slugama koje gospodar vinograda šalje, kako bi mu donijeli urod vinograda, a koje vinogradari nemilosrdno ubijaju, Isus gleda starozavjetne proroke koji su uzalud narod pozivali na obraćenje.

„Carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje“

Cijela Isusova prispodoba zapravo se sastoji od dva pitanja, na koja bi glavari svećenički i starješine narodne trebali sami odgovoriti. U drugom dijelu evanđelja Isus više ne govori slikovito u prispodobi, već postaje konkretniji i za njihove uši puno izazovniji: „Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje! Doista, Ivan dođe k vama putom pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete“ (21,31sl). Ovo je doista nemilosrdan obračun s onima koji će na kraju nemilosrdno obračunati s Isusom.

Ivan kao posljednji u nizu Izraelovih proroka uputio je jasan poziv na obraćenje svemu narodu, a ne samo nekim grešnim pojedincima. Svi su čuli Ivanov poziv na obraćenje, ali njegovu pozivu odazvao se običan narod, no ne i njegovi prvaci. Mnoštvo spremno pita Ivana, „što nam je činiti?“ (Lk 3,10), dok prvaci snivaju kako će ga ukloniti. Najveće iznenađenje predstavlja spremnost mnogih carinika i grešnika da na Ivanovu propovijed mijenjaju svoj život. I carinici, kojima je do tada jedina briga bila kako se obogatiti, najednom pitaju, „što nam je činiti?“ (3,12). Jedan od njih, Zakej će u susretu s Isusom sam odlučiti da sve što je nepravedno stekao vrati, a polovicu svoga imanja podijeli siromasima (usp. Lk 19,1-10).

Bilo bi opasno preko ovih Isusovih riječi prijeći olako kao preko svjedočanstva prošlosti. One vrijede i za današnju Crkvu. Ako se Izrael spotaknuo o svoje uvjerenje da su pred Bogom sigurni, to se može dogoditi i Crkvi danas. Jer vjera o kojoj evanđelje govori ne znači nikakvo stečeno pravo niti sigurnost već ostvarenog spasenja. Vjerovati u Isusa Krista znači njega tražiti cijeloga života i u isto vrijeme biti svjestan svojih slabosti i nedosljednosti. A iz toga proizlazi trajna potreba obraćenja, što su carinici i bludnice shvatili. Time su pretekli umišljene Izraelove prvake. Takva vjera rađa uvijek novim djelovanjem, umjesto lažnom samodopadnošću. A djelovanje koje dolazi iz vjere uvijek je obilježeno pouzdanjem i radošću.