Božićna poruka provincijala Hercegovačke franjevačke provincije i predsjednika Unije OFM u Europi (UFME) 2019. Hrv / Ita / Esp / Eng

Giotto
pro 24 2019 Miriam

Draga braćo, Gospodin vam dao mir!

Pozorno čitamo u Franjevačkim izvorima da je sv. Franjo više puta „naslijepo“ otvarao Bibliju i tražio u njezinim redcima savjet kako postupiti u određenim trenutcima. Potom je izvršavao ono što mu je riječ Božja savjetovala. Tako su se dogodile i prve Jaslice − koje su poput živog evanđelja što izobilja teče sa stranica Svetoga pisma. (usp. Admirabile signum, br. 1.)

O, kako nam je danas potrebna ta praksa, ta vjera i povjerenje u Gospodina i Njegovu riječ! Jer, kamo god dostojan čovjek pogleda, na koju god stranu svijeta svrne oči, uočava nered. Nered oko ljudi i nered u ljudima. U jednoj, u drugoj, u trećoj zemlji naših obzorja, pa tako i diljem Europe, uočava se najprije žalosna demografska slika: puno starosti i smrti, a sve manje rađanja, mladosti i života. Istodobno je iz „istočnoga plućnog krila“ prema zapadnome, u Europi, pokrenut val odlaska mladih obitelji, ponegdje gotovo egzodus koji poprima zabrinjavajuće razmjere. Toliki mladi odlaze sa svojih stoljetnih ognjišta u potrazi za kakvom-takvom ekonomskom perspektivnom i pristojnim društvenim uređenjem. Usto, europska su područja posljednjih godina puna nekih neznanih ljudi iz dalekih krajeva za koje, čini se, nitko pouzdano ne zna koje su im nakane i kako će se prilagoditi i uplesti u dolazeću, novu sredinu. Ne znam tko bi mogao u ovome trenutku naslutiti kakva će biti slika ovdašnje Europe za deset, dvadeset, trideset godina?!

Ovaj izvanjski ljudski nered (možda bi pravi izraz bio zbrka narodâ – perturbatio populorum) mogao bi se još nekako razumjeti i podnijeti s nadom da takve prilike neće potrajati dugo. I tijekom prošlosti bilo je sličnih stvari. Ali mnogo je ozbiljniji i opasniji nečist izvor iz kojega dolazi taj nesklad. A rečeni je izvor unutarnji nered ljudske zajednice. Nešto se strašno dogodilo na licu naroda. Uvjerava nas starozavjetna opomena: „Ovo je narod koji ne sluša glase Gospodina, Boga svojega, i ne prima opomene. Nestade istine, nestade je iz usta njihovih.“ (Jr 7, 28). Netko ili nešto uspjelo je unijeti u dušu mnogih ljudi – u razum, volju i savjest – dosad nečuven i neviđen nered i uvesti u društvo neki čudan teror manjine nad većinom. Poput gljiva rastu u mnogim državama protunaravni i proturazumski zakoni, kojima se građane prisiljava da žive i čine protiv samih sebe, protiv vrijednosti sažetoj u biti čovjek. Papa Franjo piše: „Rođenje djeteta budi radost i čuđenje, jer nam pred oči stavlja veliki misterij života.“ (A.s., br. 8.) Tijekom više tisućljeća domaći su miljenici bili samo Božja stvorenja, ljudska djeca. Danas nijedan zakon ne govori o djeci kao kućnim miljenicima, radosnicima života. Danas su to postali kućni ljubimci, psi i još poneke životinje. Teško je naći neki europski, pa i svjetski grad u kojemu se ne može vidjeti ova slika: stotine i tisuće siromašnih beskućnika spavaju pod mostovima, u pothodnicima, na klupama u parkovima, a tisuće i tisuće pasa i drugih životinja spavaju u udobnim ljudskim stanovima! Cijena čovjeka u društvu pala je na najnižu razinu.

Može li se tu nešto učiniti? Na koju nas žurnost poziva ovo tužno stanje u Europi i u svijetu?

Sjetimo se: prije dvije tisuće godina, dok je svijetom vladao silom nametnuti „rimski mir“ (Pax Romana), dok su po gradovima Rimskoga Carstva trgovci robljem davali četiri roba za jednu papigu, dogodio se na rubu toga istog carstva prvi Božić – rođenje Božjega Sina, Bogočovjeka Isusa iz Nazareta. S Njim je počeo val života koji se nikada neće zaustaviti. A počeo je na neočekivan način: Isus nije pozivao na oružanu revoluciju, nije smijenio nijednu vladu, nije mijenjao državne zakone, nije ukinuo ropstvo i druge nepravde... Ništa od svega toga. Došao je promijeniti ljudska srca. Njegov zahvat u ljudsku povijest, kojim je zasadio svoje kraljevstvo među ljudima, raste, kroči sitnim koracima poput gorušičnoga zrna, ali nezaustavljivo.

Mi smo danas zabrinuti zbog teške situacije u svijetu. Sastajemo se, razgovaramo, služimo se mnogim sredstvima, mijenjamo metode, podupiremo svoj rad znanstvenim sredstvima, pokušavamo ishoditi promjenu nekih zakona, prosvjedujemo... Ali možda ne uočavamo da je ovodobnost u mnogočemu slična Isusovu vremenu. Ne uočavamo da naše vrijeme ne treba na prvome mjestu vanjsku borbu; ono treba Božić, kao i u Isusovo vrijeme. Prvi Božić bio je Isusov osobni Božić. On se tada rodio u čovjeku. Naše vrijeme treba naš Božić, prisutnost njegova otajstvena tijela, treba naše rođenje – u Njemu. Taj Božić želi Isus kada kaže da će Njegovi sljedbenici činiti čudesa veća od Njegovih: „Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene činit će djela koja ja činim; i veća će od njih činiti, jer ja odlazim Ocu.“ (Iv 14,12)

Isus je učinio mnoga čuda. No, postoji nešto što je veće od „običnoga“ čuda: Vjerovati Isusovim riječima i živjeti po njima svaki dan veće je od bilo kojega pojedinačnog čuda. Živjeti u nesklonome i bezbožnom svijetu, a trajno disati Isusovim duhom – to je čudo nad čudima. Isus nas, dakle, nije pozvao da činimo tek pojedina čuda, nego da jednostavno budemo trajno čudo življena života u, naočigled, poganskome svijetu. A to je mnogo veće. I obrazložio je zašto nam je to namijenio: Jer On odlazi Ocu. Netko ga mora ovdje vidljivo zamjenjivati u svim sferama života. Drugim riječima, pozvao nas je da u ovome svijetu budemo On sam: da činimo kako je On činio, ljubimo kako je On ljubio, molimo kako je On molio, praštamo kako je On praštao, trpimo kako je On trpio i da svoj križ uznesemo na svoju Golgotu te spremno pružimo ruke na razapinjanje i umremo u Očeve ruke  (usp. Lk 23, 46). Na takav put poziva i papa Franjo razmatrajući o jaslicama uz koje motrimo poniznost, siromaštvo i samoodricanje, koji vodi od betlehemskih jaslica do križa. (usp. A.s., br. 3.)

Lijek današnjemu svijetu, dok luta ili je već zalutao u jednu od najgorih slijepih ulica u svojoj povijesti, i u svako drugo vrijeme, nisu neki naši veliki ljudski planovi i programi, naše nove i sve novije metode, nego samo naš Božić, naš Greccio, vidno Kristovo utjelovljenje u nama, Porođenje Njegova otajstvenoga tijela. Stoga: „U školi svetog Franje otvorimo srce toj jednostavnoj milosti, pustimo da to čuđenje iznjedri poniznu molitvu: naše 'hvala' Bogu koji je želio s nama podijeliti sve kako nas nikada ne bi ostavio same.“ (A.s., br. 10.)

Sretan Božić i Božjim blagoslovom ispunjena 2020. godina!

Fra Miljenko Šteko, provincijal

 

(Italiano)

Messaggio natalizio del Ministro provinciale della Provincia francescana Erzegovese e presidente dell'Unione OFM in Europa (UFME) 2019

Cari fratelli, il Signore vi dia la pace!

Leggiamo con attenzione nelle Fonti francescane come s. Francesco apriva più volte "a caso" la Bibbia e cercava nelle sue righe il consiglio su come agire in determinati momenti. In seguito egli faceva quello che la parola di Dio gli consigliava. Così apparve il primo Presepe – che sembrano il vangelo vivo che trabocca abbondantemente delle pagine della Sacra Scrittura (cfr. Admirabile signum, n°1).

Oh, quanto abbiamo bisogno oggi di questa pratica, di questa fede e fiducia nel Signore e nella Sua parola! Perché ovunque l'uomo degno rivolga lo sguardo, verso qualunque parte del mondo, non vede che disordine. Il disordine intorno e dentro gli uomini. In uno, un altro o in un terzo paese dei nostri orizzonti, come anche in tutta Europa si osserva soprattutto la triste situazione demografica: molta vecchiaia e molte morti, e sempre meno nascite, giovinezza e vita. Allo stesso tempo dal "polmone orientale" verso quello occidentale, in Europa è partita l'ondata di partenze delle giovani famiglie, che in alcuni luoghi assume quasi l'aspetto di un vero e proprio esodo dalle dimensioni più che preoccupanti. Tanti giovani lasciano i loro focolari secolari in cerca di una prospettiva economica e di una decente struttura sociale. Da rilevare anche il fatto che le regioni europee negli ultimi tempi sono colme di persone provenienti da paesi lontani e per le quale non si sa con certezza quali siano le loro intenzioni e come potranno adattarsi ed integrarsi nel nuovo ambiente. Non so chi potrebbe in questo momento discernere quale sarà l'immagine di questa Europa tra dieci, venti, trent'anni?!

Questo disordine umano esteriore (forse sarebbe meglio dire perturbazione dei popoli – perturbatio populorum) sarebbe forse più comprensibile e sopportabile potendo sperare che tali circostanze non potranno durare allungo. Anche nel passato vi furono situazioni simili. Pare comunque molto più seria e pericolosa la nefasta fonte di tale disordine, il disordine interiore della comunità umana. Sul volto dei popoli è successo qualcosa di terribile. Lo rivela l'avvertimento nell'antico testamento: "Questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore, suo Dio, né accetta la correzione. La fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca" (Ger 7, 28). Qualcosa o qualcuno è riuscito ad inserire nell'anima di molti – nella loro ragione, volontà e coscienza – un disordine finora inudito e mai visto, ed introdurre nella società un strano terrore esercitato dalla minoranza ai danni della maggioranza. In molti Stati le leggi contrarie alla natura e contrarie alla ragione crescono come funghi, costringendo i cittadini a vivere ed agire contro sé stessi, contro i valori contenuti nell'essere uomini. Papa Francesco scrive: " La nascita di un bambino suscita gioia e stupore, perché pone dinanzi al grande mistero della vita." (As, N° 8.) Per più millenni i prediletti di casa erano solo le creature di Dio, i figli degli uomini. Oggi nessuna legge non parla dei figli come dei prediletti di casa, che sono la gioia della vita. Oggi lo sono diventati gli animali domestici, cani ed altri animali. Difficilmente si potrebbe trovare una città, anche al livello mondiale, nella quale non si possa vedere questa immagine: centinaia e migliaia di poveri senza tetto che dormono sotto i ponti, nei passaggi sotterranei, sui banchi nei parchi, e migliaia e migliaia di cani ed altri animali che dormono nei comodi appartamenti degli uomini! Il prezzo dell'uomo nella società ha raggiunto il livello più basso.

Si può fare qualcosa o meno? A che urgenza ci invita questa triste situazione in Europa e nel mondo?

Ricordiamo: due mila anni fa, quando nel mondo regnava la "pace romana" (Pax Romana) imposta per forza, quando nelle città dell’Impero Romano i mercanti di schiavi vendevano quattro schiavi per un pappagallo, avvenne all'estremità di quello stesso impero il primo Natale – la nascita del Figlio di Dio, l'Uomo-Dio Gesù di Nazareth. Con lui ebbe inizio l'ondata di vita che non si fermerà mai più. Incominciò in modo inaspettato: Gesù non ha chiamato alla rivoluzione armata, non ha destituito nessun governo, non ha cambiato le leggi statali, non ha abolito la schiavitù e le altre ingiustizie… Niente di tutto questo. Egli è venuto per cambiare i cuori degli uomini. Il suo intervento nella storia umana, con il quale ha piantato il suo regno tra gli uomini, cresce, avanza a piccoli passi come granelli di senapa, ma in modo comunque inarrestabile.

Noi oggi ci preoccupiamo per la grave situazione nel mondo. Ci riuniamo, discutiamo, ci serviamo di tanti mezzi, cambiamo metodi, sosteniamo il nostro lavoro con i mezzi scientifici, cerchiamo di ottenere il cambiamento di alcune leggi, protestiamo… Forse non ci rendiamo conto che il nostro tempo è molto simile a quello di Gesù. Non vediamo che il nostro tempo non esige soprattutto una lotta esteriore, esso necessita il Natale come al tempo di Gesù. Il primo Natale era il natale personale di Gesù. Egli nacque allora nell'uomo. Il nostro tempo ha bisogno del nostro Natale, della presenza del suo Corpo mistico, della nostra nascita – in Lui. Questo è il Natale che Gesù desidera quando dice che i Suoi seguaci compiranno miracoli più grandi di quelli che Lui aveva compiuto: “In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre.” (Gv 14,12)

Gesù ha compiuto molti miracoli. Esiste comunque qualcosa di più grande del "semplice miracolo": Credere alle parole di Gesù e vivere secondo esse ogni giorno è più grande di qualsiasi singolo miracolo. Vivere in un mondo ostile e senza dio e respirare perpetuamente con il respiro di Gesù – questo è il miracolo più grande di tutti i miracoli.  Dunque, Gesù non ci ha chiamati a compiere dei singoli miracoli bensì a essere semplicemente il miracolo perpetuo del vivere la vita al cospetto del mondo pagano. E questo è un miracolo molto più grande. Egli ci ha anche esplicato perché egli ce lo abbia dedicato: Perché egli va dal Padre. Qualcuno lo deve sostituire visibilmente in questo luogo in tutte le sfere della vita. In altri termini, Egli ci ha chiamati ad essere su questo mondo Egli stesso: di fare come e quello che egli faceva, di amare come egli amava, di pregare come Egli pregava, di perdonare come Egli perdonava, di soffrire come Egli soffriva e di portare la nostra croce sul Gloglotta porgendo le nostre mani per essere crocefissi e di morire nelle mani del Padre (cfr. Lc 23, 46). Su questo cammino ci chiama anche papa Francesco riflettendo del presepe accanto al quale scorgiamo l'umiltà, la povertà e la spogliazione che ci conducono dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla Croce (cfr. As n° 3).

Il rimedio indispensabile al mondo attuale, che vaga o si è già perduto in uno dei peggiori vicoli ciechi nella sua storia, come anche in qualsiasi altra epoca, non sono i nostri grandi progetti e programmi umani, i nostri nuovi e sempre più avanzati metodi, bensì solo in nostro Natale, il nostro Greccio, l'incarnazione visibile di Cristo in noi, la Nascita del Suo mistico Corpo. Quindi: "Alla scuola di San Francesco, apriamo il cuore a questa grazia semplice, lasciamo che dallo stupore nasca una preghiera umile: il nostro “grazie” a Dio che ha voluto condividere con noi tutto per non lasciarci mai soli." (As, br. 10.)

Buon Natale e felice anno 2020 abbondante di benedizione di Dio!

Fra Miljenko Šteko, OFM

 

(Español)

Mensaje de Navidad del provincial de la Provincia Franciscana de Herzegovina y presidente de la Unión OFM en Europa (UFME) 2019.

Queridos hermanos, ¡el Señor os dé la paz!

Leemos atentamente en las Fuentes franciscanas cómo San Francisco repetidamente "a ciegas" abría la Biblia y buscaba entre sus líneas el consejo sobre cómo actuar en ciertos momentos. Luego cumplía lo que la palabra de Dios le había aconsejado. Así es como surgió el primer Pesebre - que es como un Evangelio vivo que surge abundantemente de las páginas de la Sagrada Escritura (cf. Admirabile signum, no. 1.).

Oh, cómo necesitamos esa praxis hoy, esa fe y confianza en el Señor y en Su palabra! Porque donde quiera que mire el hombre digno, sea cual sea la parte del mundo a donde dirija su mirada, solo ve desastre. Desorden en torno a las personas y desorden en las personas. En el propio país, en el país vecino, en el tercero más allá de nuestros horizontes, y así a lo largo de toda Europa, lo primero que se percibe es una triste imagen demográfica: mucha vejez y muerte, y cada vez menos nacimientos, juventud y vida. Al mismo tiempo, desde “el pulmón del este” hacia el oeste, en Europa ha surgido una ola de familias jóvenes, en algunas partes casi un éxodo de proporciones preocupantes. Muchos jóvenes están abandonando sus hogares centenarios en busca de algún tipo de perspectiva económica y de sistema social decentes. Además, las tierras europeas en los últimos años están llenas de personas desconocidas procedentes de lugares lejanos, de las que nadie parece saber con certeza cuáles son sus intenciones y cómo se adaptarán e infiltrarán en el nuevo entorno. ¿¡No sé quién en este momento podría vislumbrar cuál será la imagen de Europa dentro de diez, veinte, treinta años!?

Este desorden humano externo (quizás el verdadero término sería confusión de los pueblos -  perturbatio populorum) aún podría entenderse y aguantarse con la esperanza de que tales circunstancias no durarán mucho. Ha habido cosas similares en el pasado. Pero la fuente inmunda de la que proviene esta falta de armonía es mucho más seria y peligrosa. Y dicha  fuente es el desorden interno de la comunidad humana. Algo terrible ha sucedido en el rostro de los pueblos. Nos lo asegura la advertencia veterotestamentaria: "Ésta es la gente que no escuchó la voz del Señor, su Dios, y no quiso escarmentar. Ha desaparecido la sinceridad, se la han arrancado de la boca” (Jr 7, 28). Alguien o algo ha logrado llevar al alma de muchas personas – en su mente, voluntad y conciencia - un desorden sin precedentes, e introducir en la sociedad un extraño terror de la minoría sobre la mayoría. Como las setas, están creciendo en muchos países las leyes antinaturales y antiracionales, con las que se obliga a los ciudadanos a vivir y actuar contra ellos mismos, contra el valor de la esencia misma de lo que es el hombre. El Papa Francisco escribe: "El nacimiento de un niño suscita alegría y asombro, porque nos pone ante el gran misterio de la vida" (cf. A.s., no.8.). A lo largo de los siglos los predilectos de la casa han sido únicamente las criaturas de Dios, los hijos humanos. Hoy, ninguna ley habla de los niños como los predilectos del hogar, que alegran la vida. Hoy lo son las mascotas, los perros y algunos otros animales. ¡Es difícil encontrar una ciudad europea o incluso mundial en la que no se pueda ver esta imagen: cientos y miles de pobres sin hogar que duermen debajo de puentes, en los pasillos subterráneos, en los bancos de los parques, y, sin embargo, miles y miles de perros y otros animales que duermen en cómodas viviendas humanas! El precio del hombre en la sociedad ha caído a los niveles más bajos. 

Se puede hacer algo al respecto? Cuál es la urgencia de esta triste situación en Europa y en el mundo a la que somos llamados?

Recordemos: hace dos mil años, mientras en el mundo reinaba la forzosamente impuesta "paz romana" (Pax Romana), mientras que en las ciudades del Imperio Romano los traficantes de esclavos ofrecían cuatro esclavos por un loro, al borde de ese mismo imperio tuvo lugar la primera Navidad - el nacimiento del Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, Jesús de Nazaret. Con Él comenzó la ola de la vida que nunca se detendría. Y comenzó de una manera inesperada: Jesús no llamaba a una revolución armada, no despidió ningún gobierno, no cambió las leyes del estado, no abolió la esclavitud ni otras injusticias... Nada de todo esto. Él vino a cambiar los corazones humanos. Su intervención en la historia humana con la que ha plantado su reino entre los hombres está creciendo, dando pequeños pasos como una semilla de mostaza, pero imparablemente.

Hoy nos preocupa la difícil situación en el mundo. Nos reunimos, hablamos, usamos muchos recursos, cambiamos métodos, apoyamos nuestro trabajo con medios científicos, tratamos de cambiar algunas leyes, protestamos... Pero es posible que no nos demos cuenta de que la actualidad es en muchos aspectos similar a la de los tiempos de Jesús. No nos damos cuenta de que nuestro tiempo no necesita en primer lugar un combate externo; necesita Navidad, al igual que en la época de Jesús. La primera Navidad fue la Navidad personal de Jesús. Entonces Él nació en el hombre. Nuestro tiempo necesita nuestra Navidad, la presencia de su cuerpo místico, necesita nuestro nacimiento - en Él. Ésa es la Navidad a la que se refiere Jesús cuando dice que sus seguidores harán milagros mayores que Él: "En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre” (Jn 14, 12).

Jesús hizo muchos milagros. Pero hay algo que es mucho más que un milagro "ordinario": Creer en las palabras de Jesús y vivir según ellas a diario es más grande que cualquier milagro en sí. Vivir en un mundo desfavorable y ateo, y sin embargo respirar permanentemente con el Espíritu de Jesús - milagro de los milagros. Jesús, por lo tanto, no nos ha llamado a hacer apenas milagros concretos, sino simplemente a ser un milagro permanente de una vida vivida en un mundo, obviamente, pagano. Y es mucho más grande. Y explicó por qué lo ha pensado así para nosotros: Porque Él va al Padre. Alguien aquí debe reemplazarlo visiblemente en todos los ámbitos de la vida. En otras palabras, nos ha llamado a ser Él mismo en este mundo: a hacer lo que Él hizo, a amar como Él amaba, a orar como Él oraba, a perdonar como Él perdonaba, a sufrir como Él sufría y llevar nuestra cruz a nuestro Gólgota, y voluntariamente extender nuestros brazos para la crucifixión y morir en las manos del Padre (cf. Lc 23, 46). A ese mismo camino nos invita el Papa Francisco, meditando sobre el pesebre junto al que  observamos la humildad, la pobreza y el despojo, que desde la gruta de Belén conduce hasta la Cruz (cf. A.s., no. 3).

La cura para el mundo de hoy, mientras deambula o se ha perdido ya en uno de los peores callejones sin salida de su historia, y de cualquier otro tiempo, no son nuestros grandes planes y programas humanos, nuestros cada vez más nuevos métodos, sino sólo nuestra Navidad, nuestro Greccio, la encarnación visible de Cristo en nosotros, el Nacimiento de Su cuerpo místico. Por lo tanto, "En la escuela de san Francisco, abramos el corazón a esta gracia sencilla, dejemos que del asombro nazca la oración humilde: nuestro “gracias” a Dios que ha querido  compartir todo con nosotros para no dejarnos nunca solos" (cf. A.s., no. 10.).

Feliz Navidad y Año Nuevo 2020, lleno de la bendición de Dios!

Fray Miljenko Šteko, OFM

 

(English)

Christmas message from the Provincial of the Franciscan Province of Herzegovina and the president of the OFM Union in Europe (UFME) 2019

Dear brothers! May the Lord give you peace!

We read attentively in Franciscan sources that St. Francis repeatedly “blindly” opened the Bible and sought advice in its lines on how to act at certain times. He then did what God had advised him to do. This is how the first Manger happened - which is like the living gospel that flows abundantly from the pages of Scripture. (cf. Admirabile signum, No. 1.)

Oh, how we need that practice today, that faith and trust in the Lord and His word! For wherever a worthy man looks, wherever he casts his eyes, he sees a mess. Clutter around people and clutter in people. In one, in another, in the third country of our horizons, and so across Europe, we first see a deplorable demographic picture: a lot of old age and death, and less birth, youth and life.  At the same time, it is from the "east lung" to the west, in Europe, a wave of young families departing, sometimes almost an exodus, of concerning proportions. So many young people are leaving their century-old hearths in search of some kind of economic perspective and decent social order. In addition, European areas in recent years are filled with some unknown people from far-off places, who no one seems to know for sure what their intentions are and how they will adapt and become involved in the new environment. I do not know who would be able to guess at this moment what the picture of Europe here will be in ten, twenty, thirty years!

This external human disorder (perhaps the true term would be confusion of peoples - perturbatio populorum) could still be understood and endured with the hope that such opportunities would not last long. There have been similar events over the past. But, there is a much more serious and dangerous unclean source from which this disharmony comes. This source is an internal mess of the human community. Something terrible has happened to the face of the people. We are assured of the Old Testament admonition: “This is the nation that would not listen to the voice of the LORD their God and would not receive correction. Truth has perished; it has disappeared from their lips.” (Jer 7:28). Someone or something has succeeded in bringing into the souls of many people - in reason, will and conscience - a hitherto unheard and unprecedented mess and introduced into society some strange terror of the minority over the majority. Like mushrooms, in many countries grow anti-natural and anti-rational laws that are forcing citizens to live and act against themselves, against values ​​summed up in essence of being human. Pope Francis writes: "The birth of a child is a joy and a wonder, because it puts before us the great mystery of life." For many millennia, favorites were only God's creatures, human children. Today, no law speaks of children as household favorites, the joy of life. Today, they have become pets, dogs and some other animals. It is hard to find a European or even a world city where this picture cannot be seen: hundreds and thousands of poor homeless people sleep under bridges, on sidewalks, on park benches, and thousands and thousands of dogs and other animals sleep in comfortable human dwellings! The value of man in our society has fallen to its lowest level.

Can something be done here? What is the urgency of this sad state of affairs in Europe and in the world?

Let us remember: two thousand years ago, when the world was ruled by the imposed “Roman peace” (Pax Romana), while in the cities of the Roman Empire, slave traders traded four slaves for one parrot, the first Christmas - the birth of God - took place on the edge of that same empire; the birth of the Son of God, the God-man, Jesus of Nazareth. A wave of life that began with Him will never stop. And it began in an unexpected way: Jesus did not call for an armed revolution, did not remove any government, did not change state laws, did not abolish slavery or other injustices ... none of this. He came to change people's hearts. His involvement in human history, by which he planted his kingdom among men, is growing, walking in small unstoppable steps like mustard seeds.

Today, we are concerned about the difficult situation in the world. We meet, talk, use many means, we change our methods, we support our work with scientific means, we try to get some laws changed, we protest… But we may not notice that modernity is in many ways similar to Jesus' time. We do not notice that our time does not need an external struggle in the first place; it needs Christmas, as it did in Jesus' time. The first Christmas was Jesus' personal Christmas. He was then born into a man. Our time needs our Christmas, the presence of His mysterious body, our birth - in Him. That Christmas Jesus wants when he says that His followers will do wonders greater than His: "Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father.” (Jn 14:12)

Jesus performed many miracles. But, there is something beyond the "ordinary" miracle: to believe in the words of Jesus and to live through them every day is greater than any individual miracle. To live in a wicked and ungodly world and to breathe in the Spirit of Jesus permanently is a miracle of miracles. Jesus, therefore, did not invite us to do only individual miracles, but to simply be a permanent miracle of living life in an apparently pagan world. And it's much bigger. He explained why He intended it for us: For He goes to the Father. Someone here must visibly replace Him in all walks of life. In other words, He has called us to be Himself in this world: to do as He did, to love how He loved, to pray as He prayed, to forgive how He forgave, to suffer how He suffered, and to carry up our cross to our Calvary, and readily lend our hands to the crucifixion to die in the Father's hands (cf. Lk 23:46). Pope Francis calls for such a journey as he reflects on the manger with which we observe humility, poverty and self-denial, leading from the manger in Bethlehem to the cross. (cf. A.s., No. 3.)

The cure for today's world, as it wanders or has already wandered into one of the worst impasse in its history, is not some of our great human plans and programs, our new and improved methods, but only our Christmas, our Greccio, the visible Incarnation of Christ in us, the birth of His mysterious body. Therefore, "In the school of St. Francis, may we open our hearts to this simple grace, let this wonder create humble prayer: our 'thank you' to God who wanted to share everything with us so that He would never leave us alone." (A.s., No. 10.)

Merry Christmas and God’s blessings in the year 2020!

Fr. Miljenko Šteko, OFM

 

 

 

Propovijedi

svibnja 16 2021
svibnja 09 2021
svibnja 02 2021

Duhovnost

SPISI SVETOGA FRANJE I SVETE KLARE

POTVRĐENO PRAVILO FRANJEVAČKOG REDA

GENERALNE KONSTITUCIJE REDA MANJE BRAĆE

GENERALNI STATUTI REDA MANJE BRAĆE