Treća korizmena nedjelja kroz godinu B

ožu 02 2024 Miriam

3. ožujka 2024.

Ulazna pjesma
Kad na vama pokažem svetost svoju, skupit ću vas iz svih zemalja. Poškropit ću vas vodom čistom i očistit ću vas od svih vaših nečistoća. I dat ću vam novo srce, govori Gospodin. (Ez 36,23-26)

Zborna molitva
Bože, izvore milosrđa i sve dobrote, odredio si lijek našim grijesima: post, molitvu i djela ljubavi. Priznajemo da smo grešni. Savjest nas optužuje. Molimo te: iskazuj nam uvijek svoje milosrđe. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, po ovoj nam žrtvi oprosti grijehe i pomozi da i mi praštamo svojoj braći. Po Kristu.

Pričesna pjesma
I vrabac sebi log nalazi, i lastavica gnjezdašce, gdje će položiti mlade svoje: a ja žrtvenike tvoje, Gospodine nad Vojskama, Kralju moj i Bože moj! (Ps 84,4-5)

Popričesna molitva
Gospodine, već na zemlji nahranio si nas kruhom s neba i dao nam zalog onoga što još ne vidimo. Smjerno te molimo: što sada u otajstvu slavimo, nek se ostvari u punoj istini. Po Kristu.

Prvo čitanje Izl 20,1-3.7-8.12-17 (kraća verzija)
Zakon bijaše dan po Mojsiju.

Čitanje Knjige Izlaska
U one dane: Bog izgovori sve ove riječi: »Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, Boga svoga, jer Gospodin ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo. Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti daje Gospodin, Bog tvoj. Ne ubij! Ne učini preljuba! Ne ukradi!nNe svjedoči lažno na bližnjega svoga! Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 19,8-11

Pripjev: Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!

Savršen je zakon Gospodnji, dušu krijepi;
pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje,
neuka uči.

Prava je naredba Gospodnja, srce sladi;
čista je zapovijed Gospodnja,
oči prosvjetljuje.

Neokaljan strah Gospodnji, ostaje svagda;
istiniti sudovi Gospodnji,
svi jednako pravedni.

Dragocjeniji od zlata, zlata čistoga;
slađi od meda, meda samotoka.

Drugo čitanje 1Kor 1,22-25
Propovijedamo Krista raspetoga.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Židovi znake ištu i Grci mudrost traže, a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost, pozvanima pak – i Židovima i Grcima – Krista, Božju snagu i Božju mudrost. Jer lûdo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja Iv 3,16
Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca; tko god u njega vjeruje, ima život vječni.

Evanđelje Iv 2,13-25
Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hra- ma zajedno s ovcama i volovima. Mjenjači­ma rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgova­čku.« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisa­- no: Izjeda me revnost za dom tvoj. Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu nato Židovi: »Četrdeset i šest godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No, on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisje­tiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče. Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući znamenja koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 4. ožujka 2018.

Ne činiti kuću trgovačku od svoje duše i Božjeg doma

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Današnji odlomak iz Evanđelja po Ivanu prikazuje Isusa koji tjera trgovce iz jeruzalemskog hrama (usp. 2, 13-25). On se koristi pritom bičem od užeta, prevrćući stolove: „Ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku" (Iv 2, 16). To Isusovo odlučno djelovanje, učinjeno uoči Pashe, ostavilo je snažan utisak na mnoštvo, te je izazvalo neprijateljstvo kod vjerskih vlasti, kao i kod onih koji su smatrali da su njihovi materijalni interesi ugroženi. Ali, kako bismo to trebali protumačiti? Sigurno nije riječ o nasilnom činu jer čuvari javnog reda, policija nisu reagirali. Ne, nego je to shvaćeno kao ponašanje tipično za proroke, koji su često u Božje ime osuđivali zloporabe i pretjerivanja. Pitanje koje se postavlja jest ono o vlasti. Naime Židovi su pitali Isusa: „Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?" (r. 18), to jest kojom vlašću činiš te stvari? Kao da traže dokaz da je On djelovao doista u Božje ime.

Kako bi protumačili Isusov čin čišćenja Božjeg doma, njegovi učenici su se poslužili biblijskim tekstom preuzetim iz Psalma 69: „Izjeda me revnost za Dom tvoj" (Ps 69, 17), tako se kaže u Psalmu: „Izjeda me revnost za Dom tvoj". Taj je psalam poziv u pomoć u situaciji krajnje opasnosti zbog mržnje neprijatelja: situacija koju će Isus doživjeti u svojoj muci. Revnost za Oca i njegov dom dovest će ga sve do križa. Njegova revnost je revnost ljubavi koja ga dovodi do žrtvovanja samoga sebe, a ne ona lažna revnost koja se pravi da služi Bogu putem nasilja. Naime „znak" koji će Isus ponuditi kao dokaz svoje vlasti, bit će upravo njegova smrt i uskrsnuće: „Razvalite ovaj hram – kaže Isus – i ja ću ga u tri dana podići" (r. 19). A evanđelist dodaje: „On je govorio o hramu svoga tijela" (2,21). Uskrsnućem je Isus započeo novo bogoslužje, u novom hramu, bogoslužje ljubavi, i novi hram koji je on sam.

Isusov stav opisan u današnjem evanđeoskom tekstu potiče da ne živimo svoj život tražeći vlastitu korist i interese, nego za slavu Božju koja je ljubav. Pozvani smo uvijek imati na umu one snažne Isusove riječi: „Ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku" (r. 16). Vrlo je loše kad se Crkva priklanja tom stavu da se od Božjeg doma čini trgovinu. Te nam riječi pomažu odbaciti opasnost da od svoje duše koja je Božje prebivalište, načinimo trgovište, živeći u stalnoj potrazi za vlastitom korišću, umjesto da živimo u velikodušnoj i solidarnoj ljubavi. To Isusovo učenje uvijek je aktualno, ne samo za crkvene zajednice, nego i za pojedince, civilna društva i čitavo društvo. Zapravo, uobičajena je napast za ljude koristiti dobre, pa i nužne aktivnosti, radi njegovanja osobnih, ako ne i nedopuštenih aktivnosti. To je velika opasnost, posebno kad se instrumentalizira sam Bog, bogoslužje ili služenje čovjeku, Njegovoj slici. Zato je Isus iskoristio snažni način kako bi nas prodrmao iz te smrtne opasnosti.

Neka nas Blažena Djevica prati u našem nastojanju da od korizme učinimo dobru priliku da bismo prepoznali Boga kao jedinoga Gospodara našeg života, uklanjajući iz svoga srca i djelovanja svaki oblik idolopoklonstva.

………………..

Papa Benedikt XVI.

Nedjelja, 11. ožujka 2012.

Nasilje nikada ne služi čovjeku, već ga čini nečovječnim

Draga braćo i sestre!

Evanđelje ove Treće korizmene nedjelje prenosi – u redakciji svetog Ivana – poznatu epizodu o Isusu koji istjeruje iz jeruzalemskog hrama prodavače životinja i mjenjače (usp. Iv 2, 13-25). Taj događaj, kojeg prenose svi evanđelisti, dogodio se neposredno uoči blagdana Pashe i ostavio je dubok dojam kako na narod, tako i na učenike. Kako trebamo tumačiti tu Isusovu gestu? Prije svega treba primijetiti da ona nije izazvala nikakvu represiju čuvara javnog reda, jer je promatrana kao tipični proročki čin: proroci su, naime, često prokazivali zloupotrebe i to su često činili simboličnim gestama. Problem je, prije, predstavljao njihov autoritet. To je razlog zašto su Židovi pitali Isusa: "Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?" (Iv 2, 18), drugim riječima, pokaži nam da djeluješ doista u ime Božje. Istjerivanje prodavača iz hrama je također tumačeno u političko-revolucionarnom smislu, gdje se Isusa stavljalo na istu ravan s pokretom zelota. Ovi su, kao što sama riječ kaže, "revnovali" za Božji zakon i bili spremni ako treba pribjeći i nasilju samo da bi druge natjerali da ga poštuju. U Isusovo doba očekivali su Mesiju koji će osloboditi Izrael od vlasti Rimljana. Ali Isus je razočarao to očekivanje, tako da su ga neki učenici napustili a Juda Iškariotski čak ga i izdao. Zapravo, nemoguće je tumačiti Isusa kao nasilnika: nasilje se protivi Božjem kraljevstvo, ono je oruđe Antikrista. Nasilje nikada ne služi čovječanstvu, već ga čini nečovječnim.
Poslušajmo dakle riječi koje Isus izgovara pri izvršenju te geste: "Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku". A učenici su se tada sjetili kako je u jednom psalmu zapisano: "Izjeda me revnost za dom tvoj" (69, 10). Taj psalam je zaziv u pomoć u situaciji krajnje opasnosti zbog mržnje neprijatelja: dakle, upravo ono što će Isus doživjeti u svojoj muci. Revnovanje za Oca i za njegov dom dovest će ga sve do križa: njegovo revnovanje je revnovanje ljubavi za koje će osobno platiti, a ne ono revnovanje čovjeka koji bi Bogu htio služiti nasiljem. Naime, "znak" koji će Isus dati kao dokaz svog autoriteta bit će upravo njegova smrt i uskrsnuće. "Razvalite ovaj hram – rekao je – i ja ću ga u tri dana podići... on je govorio o hramu svoga tijela" (Iv 2, 20-21). Isusovom Pashom započinje novo bogoštovlje, bogoštovlje ljubavi, i novo doba koje je on sam, uskrsli Krist, po kojem se svaki vjernik može klanjati Bogu Ocu "u duhu i istini"(Iv 4, 23).

Dragi prijatelji, Duh Sveti je počeo graditi taj novi hram u krilu Djevice Marije. Po njezinu zagovoru, molimo da svaki kršćanin postane živi kamen tog duhovnog zdanja.